Ensenyar habilitats socials als alumnes amb trastorns de conducta

Aquestes ajuden als alumnes en el seu desenvolupament personal
Ensenyar habilitats socials als alumnes amb trastorns de conducta

Les habilitats socials ajuden als alumnes a gestionar amb èxit l’entorn de l’aula, a disposar d’entorns saludables i segurs i a construir un marc de relacions i amistats que els ajudin a desenvolupar les estratègies necessàries que els ajudin en el seu desenvolupament personal.

Per exemple, l’aprenentatge i adquisició de les habilitats interpersonals fonamentals, com ara estructurar un discurs, observar atentament i l’escolta activa, poden donar a la persona (infant i/o adolescents) un bagatge interessant i valuós per la seva vida personal, acadèmica i professional.

Els trastorns de conducta tenen un impacte destacat en el desenvolupament normatiu de les habilitats de l’adolescent i jove. Per desenvolupar habilitats socials fonamentals aquests joves requereixen la intervenció d’un professional amb coneixement experimentat en l’anàlisi i funció de la conducta que impliqui activament als joves i adolescents cap el canvi i els ofereixi de forma regular un feedback positiu i constructiu.

Pràctica d’intervenció en habilitats socials

Els infants i joves amb trastorn de l’espectre autista (TEA) mostren en general incapacitat per comprendre i donar resposta a situacions socials simples i complexes. De la mateixa manera, els joves amb trastorns conductuals i de regulació de la conducta sovint adopten comportaments disruptius i inadequats. Per tal de modificar i reeducar l’impacte d’aquests trastorns en diferents àmbits (social, família, acadèmic), els analistes i experts en conducta, han desenvolupat enfocaments de pràctiques que se sostenen en la identificació de conductes socials alterades i la modificació mitjançant les tècniques adients. Aquestes tècniques inclouen l’ensenyament/aprenentatge, modelatge (video modeling i video prompting) i pràctica de les habilitats socials; mentre s’ofereixen estratègies basades en el reforç positiu, en el feedback basat en el rendiment, en el foment de conductes socialment equivalents i conductes alternatives adequades.

Un estudi publicat a Springer Science+Business Media realitzat per diversos investigadors experts en conducta va mostrar molt bons resultats derivats de les tècniques següents:

  1. Atura’t i pensa
  2. Adequació i inadequació
  3. Reflexió sobre les decisions
  4. Presa de decisions i de consciència
  5. Generalització de les conductes vàlides

Ensenyar mètodes d’auto-correcció als estudiants és molt beneficiós; això implica per part dels educadors una bona identificació de les habilitats socials que manquen als joves.

Una vegada identificats els joves i les seves necessitats, els educadors disposen d’un ventall de recursos com ara: jocs de rol com a estratègia per desenvolupar les seves habilitats socials. Mentre observen els jocs de rol d’altres estudiants interactuant amb els seus companys i mestres; els estudiants amb manca d’habilitats socials incrementen les possibilitats d’aprendre els matisos desatacats de la socialització. Per tal de crear una atmosfera còmoda, i que tots els estudiants s’hi sentin implicats, cal que els educadors liderin debats, facin reunions de classe i estableixen acords, pactes i expectatives de bona conducta. A través d’aquestes dinàmiques, els estudiants amb trastorns de conducta creen vincles i sentit de pertinença al grup; és així, com es senten més vinculats i participen activament i senten que formen part del grup (consciència de pertinença).

Altres mesures flexibles d’intervenció poden acabar encoratjant l’alumne a escriure un diari i oferint-li accés a taques per instruccions que l’ajudin a desenvolupar habilitats socials. Escriure un diari ajuda als estudiants a plasmar i estructurar els seus pensaments i experiències. L’ elaboració d’un diari és aplicable a qualsevol situació de la vida quotidiana més enllà de la classe; també per expressar emocions, pensaments, idees... ajuda sempre a la construcció de les idees i del pensament.

Els vídeos interactius o els àudios poden ser una eina valuosa per millorar les habilitats socials d’un alumne. Molts investigadors han estudiat l’eficiència del modelatge per vídeo amb resultats molt favorables. Un tipus de modelatge per vídeo, el vídeo prompting, requereix que l’estudiant observi un model, fent les tasques seqüenciades i que les observi en ordre i una a una; entre tasca i tasca observada imita el model i fa la mateixa acció. L’auto-modelatge, d’altra banda, requereix que l’alumne actuï com a model i després vegi el vídeo de sí mateix duent a terme la tasca de manera correcta. Aquesta tècnica ha mostrat beneficis en la capacitat dels joves en accions de comportament, com ara iniciar una conversa, validar les respostes i acompanyar corporalment de forma adequada.


Referència:

Teaching Social Skills to Students with Behavioral Disorders.